Prowadzący

banner GDYNIA małe

 

Piotr Naza­ruk — dyry­gent, kom­po­zy­tor i mul­tiin­stru­men­ta­li­sta.

Od 1993 roku jest lide­rem pop-gospelowej for­ma­cji TGD (Trze­cia Godzina Dnia) i współ­twórcą reper­tu­aru tego zespołu. Jest także instruk­to­rem warsz­ta­tów chó­ral­nych, dyry­gent 1000-osobowego chóru Festi­walu Nadziei (War­szawa 2014). Od 1999 roku jest rów­nież wykła­dowcą śpiewu zespo­ło­wego na Wydziale Sztuki Lal­kar­skiej war­szaw­skiej Aka­de­mii Teatralnej.

Autor aran­ża­cji, pro­wa­dzący zespoły wokalne w kon­cer­tach tele­wi­zyj­nych, współ­pra­cu­jący z Elż­bietą Skręt­kow­ską, Nata­lią Kukul­ską, Ada­mem Sztabą i Zyg­mun­tem Kuklą.

Wie­lo­krot­nie nagra­dzany: festi­wal „Boska Kome­dia” (Kra­ków 2008), „Dwa Teatry” (Sopot 2004, 2008), XIV Edy­cja Kon­kursu na Wysta­wie­nie Pol­skiej Sztuki Współ­cze­snej. Autor muzyki teatralnej.

Jest człon­kiem zespołu Anny Marii Jopek, uczest­ni­kiem nagrań albu­mów z Patem Metheny, Makoto Ozone i Gilem Goldsteinem.

Kamila Pałasz  — woka­listka, kom­po­zy­torka, peda­gog.

Jest absol­wentką Wydziału Jazzu i Muzyki Roz­ryw­ko­wej Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach, spe­cjal­ność woka­li­styka jaz­zowa. Od kilku lat solistka chóru TGD. Jej głos można usły­szeć na pły­tach m.in Grupa Mojego Brata, Krzysz­tof Szczy­puła, KAWA. Jest instruk­torką warsz­ta­tów wokal­nych i gospe­lo­wych. Gościn­nie kon­cer­tuje z wie­loma zespo­łami na tere­nie całego kraju.
Jej cechą jest zara­ża­nie innych entu­zja­zmem i pasją do muzyki.

TGD

(Trzecia Godzina Dnia) to jeden z najbardziej znanych i najdłużej działających zespołów w Polsce wykonujących muzykę z chrześcijańskim przesłaniem. Zespół nagrał do tej pory 9 albumów, 3 koncerty telewizyjne (TVP i Religia Tv) i 3 radiowe (PR „Trójka”). Brał udział w wielu festiwalach muzycznych (S.O.S, Sopot Festival), produkcjach płytowych i telewizyjnych współpracując m.in. z: Elżbietą Skrętkowską, Mieczysławem Szcześniakiem, Grażyną Łobaszewską, Adamem Sztabą i grupą DeMono.

Twórczość TGD zaliczana jest do nurtu pop-gospel. Nie jest jednak próbą kopiowania muzyki afroamerykańskiej ale wynikiem łączenia róznych inspiracji i poszukiwania własnego stylu. Dzisiejsze brzmienie grupy tworzy dwudziestoosobowy chór, zespół instrumentalny i grono solistów. Repertuar zespołu opiera się na kompozycjach dyrygenta – Piotra Nazaruka.

TGD to nie tylko zespół muzyczny ale też wspólnota, dosyć wyjątkowa, ponieważ tworzą ją ludzie reprezentujący różne wyznania chrześcijańskie. Koncerty grupy są nie tyle formą prezentacji artystycznej co „ubraną w dźwięki” modlitwą. Jak wiadomo Gospel to nie tylko gatunek muzyczny ale przede wszystkim Ewangelia czyli Dobra Nowina o Jezusie.

 

 

trójmiejskie uwielbienie